Tilaus- ja sopimusehdot

Riviera This Week.com (“Riviera This Week”) tarjoaa rekisteröityneille käyttäjille ja kaupallisille ilmoittajille (“Ilmoittaja”) mahdollisuuden julkaista palvelussa tietoa Ranskan Rivieran nähtävyyksistä ja tapahtumista, mukaan lukien kaupallisia palvelu- ja asuntoilmoituksia sekä muita mainoksia Riviera This Week tarjoamilla verkko- tai mobiilisivustoilla, sosiaalisen median kanavissa tai uutiskirjeissä (“Kanavat”).

 

1. Yleisten myyntiehtojen soveltaminen

Julkaisemalla kaupallisen ilmoituksen tuotteitaan tai palveluitaan markkinoiva oikeushenkilö (“Ilmoittaja”) sitoutuu noudattamaan näitä mainonnan yleisiä myyntiehtoja (“Yleiset Myyntiehdot”). Kulloinkin voimassaolevat Yleiset Myyntiehdot ovat saatavilla Riviera This Week verkkosivuilla osoitteessa:https://www.rivierathisweek.com/tilaus_ja_sopimusehdot/. Yleisiä Myyntiehtoja sovelletaan myös mahdolliseen Riviera This Week ja Ilmoittajan väliseen erilliseen mainontasopimukseen, osapuolten tilausvahvistukseen ja/tai muuhun osapuolten kirjalliseen sopimukseen mainonnan ostamisesta (“Sopimus”), ja Yleiset Myyntiehdot ovat erottamaton osa Sopimusta. Kaikki viittaukset Sopimukseen viittaavat myös näihin Yleisiin Myyntiehtoihin.

 

2. Ilmoituksen julkaisu

Julkaisemalla ilmoituksen Ilmoittajan on täytettävä kaikki ilmoituskentät huolellisesti. Ilmoittaja vastaa siitä, että ilmoituksessa markkinoidaan ainoastaan Ilmoittajan omistuksessa olevaa asuntoa tai yhtiön tuotteita ja/tai palveluja. Ilmoittaja ei ole oikeutettu myymään ostamaansa ilmoitustilaa edelleen kolmannelle osapuolelle.

Mikäli ilmoitus julkaistaan Ilmoittajan käyttämän media- tai mainostoimiston taikka muun mediavälittäjän (“Mediatoimisto”) toimesta, Mediatoimiston tulee varmistaa, että Ilmoittaja toimii Sopimuksen mukaisesti. Mediatoimisto on vastuussa siitä, että sillä on oikeus toimia omissa nimissään, mutta Ilmoittajan puolesta taikka, että se on muutoin valtuutettu tekemään Sopimuksen Ilmoittajan puolesta. Kun Mediatoimisto tekee Sopimuksen Ilmoittajan puolesta, Mediatoimisto hyväksyy ja sitoutuu vastaamaan kaikista Sopimuksen mukaisista Ilmoittajalle asetetuista velvoitteista ja sitoutuu toimimaan Sopimuksen mukaisesti.

 

3. Näyttötakuu ja Kanavat

Riviera This Week myöntää palvelussa julkaistuille ilmoituksille  näyttötakuun ja Ilmoittaja voi seurata näyttöjen ja klikkien kertymistä oman tilin hallintajärjestelmän tilastotyökalun avulla.

Kanavien toiminta voi häiriintyä Riviera This Week vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevien seikkojen johdosta. Riviera This Week ei takaa, että Kanavat ovat virheettömiä tai että niiden saatavuus on häiriötöntä. Riviera This Week ei vastaa Kanavien tai niiden sisällön käytöstä tai käyttämättömyydestä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Riviera This Week ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat puutteellisista tai viivästyneistä vastauksista ilmoituksiin tai virheellisestä informaatiosta ilmoitustekstissä.

Ilmoittaja tiedostaa ja hyväksyy sen, että Kanavien kävijämäärät vaihtelevat aika ajoin. Riviera This Week ei vastaa tällaisista vaihteluista. Ilmoittaja tiedostaa ja hyväksyy myös sen, että ilmoitus ei välttämättä luo Ilmoittajalle mitään uusia asiakassuhteita eikä sillä välttämättä ole mitään vaikutusta Ilmoittajan liiketoimintaan ja että Riviera This Week ei vastaa millään tavalla kyseisistä seikoista. Riviera This Week pidättää oikeuden tehdä muutoksia Kanavien rakenteeseen ja tällaisten muutosten yhteydessä muokata ilmoitusten formaattia ja rakennetta Kanavien uutta rakennetta vastaaviksi.

 

4. Vastuu ilmoitusten sisällöstä

Ilmoittaja vastaa siitä, että Ilmoittajan julkaisema ilmoitus ei ole voimassaolevien lakien, viranomais- tai itsesääntelyohjeiden (kuten Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n
Markkinointisääntöjen tai Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeiden tai päätösten) taikka Riviera This Week kirjallisesti antamien ohjeiden (kuten näiden Yleisten Myyntiehtojen) vastainen. Riviera This Weekilla on oikeus ilman korvausvelvollisuutta kieltäytyä julkaisemasta ilmoitusta, mikäli ilmoitus on Riviera This Weekin tulkinnan mukaan edellä mainittujen vaatimusten vastainen.

Ilmoittaja vastaa myös ilmoitusten sisältämien materiaalien omistus- ja/tai käyttöoikeuksien hankkimisesta ja siitä, että ilmoituksen esittäminen ja muu käyttö ei loukkaa kenenkään tekijän-, tavaramerkki-, patentti- tai muuta immateriaalioikeutta taikka muuta oikeutta. Ilmoittaja vastaa kaikista em. oikeuksien hankkimisesta ja ilmoitusmateriaalin käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista (mukaan lukien Teosto-maksut).

Ilmoittajan on julkaistava ilmoitussisältö hienotunteisesti ja hyvällä maulla. Ilmoittaja vakuuttaa, että ilmoitus ei ole sellainen tai julkaistu niin, että se rikkoo jotakin lakia, säännöstä, julkisen viranomaisen määräystä, omaksuttua käytäntöä tai toimintatapaa tai on omiaan aiheuttamaan pahennusta. Jälkimmäinen tarkoittaa muun muassa sitä, että ilmoitus ei saa sisältää kiihottamista mitään kansanryhmää vastaan, pornografiaa tai väkivaltaa. Ilmoitusten tulee olla sellaisia, että ne eivät herätä kielteisiä asenteita ilmoittelua kohtaan. Ilmoittaja ei saa käyttää ilmoituksissa mitään sanontaa tai kuvaa, joka pyrkii halventamaan tai saattaa halventaa kilpailijoita, kilpailevia tuotteita tai muita elinkeinoelämän aloja,
ammatteja tai yhteisöjä. Ilmoittajan on harkittava tarkkaan lapsille tarkoitettujen ilmoitusten sisältöä ja otettava huomioon, että ne vetoavat lapsiin tuotteen tai palvelun käyttäjinä tai vaikuttavat esimerkillään lapsiin. Ilmoittajan on aina toimitettava lääkeilmoitukset ennakkotarkastettavaksi Lääkemainonnan valvontakunnalle /co. Lääketeollisuus ry.

Ilmoittaja vastaa siitä, että ilmoitus on yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muun tietosuojalainsäädännön mukainen ja että pitäessään ilmoitusta esillä Riviera This Week ei loukkaa kenenkään yksityisyyttä tai toimi muutoin tietosuojalainsäädännön vastaisesti. Ilmoittaja vakuuttaa, että ilmoituksessa mahdollisesti tunnistettavissa olevat henkilöt (esimerkiksi kuvan, videon tai pelkän nimen perusteella) ovat hyväksyneet sen, että he esiintyvät ilmoituksessa ja että Riviera This Week voi käyttää ilmoitusaineisto jäljempänä kohdassa 8 kuvattuihin tarkoituksiin.

Riviera This Weekilla on oikeus oman harkintansa mukaan arvioida itsenäisesti, täyttääkö ilmoitus tässä kohdassa 4 esitetyt vaatimukset. Mikäli Riviera This Weekilla on olemassa perusteltu syy uskoa, että ilmoitus ei täytä kohdassa 4 esitettyjä vaatimuksia, Riviera This Weekilla on oikeus (i) kieltäytyä ilmoituksen julkaisemisesta, tai (ii) keskeyttää sen näyttäminen, jolloin Ilmoittajaa pyydetään toimittamaan tässä kohdassa 4 määritellyt edellytykset täyttävä ilmoitus julkaistavaksi 48 tunnun sisällä. Mikäli Ilmoittaja ei toimita 48 tunnin sisällä vaatimukset täyttävää ilmoitusmateriaalia, Riviera This Week ei ole velvollinen palauttamaan maksettua ilmoitusmaksua. 

 

5. Hinnat ja maksuehdot

Ilmoitusten hinnat sekä palvelupaketit ovat selkeästi esillä Riviera This Week tilaussivuilla. Hinnat ovat euroissa ja eivät sisällä arvonlisäveroa. Ilmoitukset ja palvelupaketit maksetaan suoraan palvelussa ja sitova tilausvahvistus lähetetään tilaajalle sähköpostitse heti maksusuorituksen jälkeen.

Riviera This Week pidättää itsellään oikeuden julkaisemiensa hintojen muuttamiseen. Hintojen korotus koskee myös Ilmoittajan tekemiä ilmoitusvarauksia ja Riviera This Weekin tekemiä vahvistamattomia tarjouksia, ellei Riviera This Week ole erikseen kirjallisesti ilmoittanut Ilmoittajalle Riviera This Week tarjouksen olevan sitova.
Ilmoittajalla on oikeus koko ilmoitusvarauksen tai sen osan peruuttamiseen tai lyhentämiseen korvauksetta kuuden (6) vuorokauden kuluessa siitä päivästä, jolloin Riviera This Week on ilmoittanut hintojen korotuksesta kirjallisesti Ilmoittajalle. Lainsäädännön tai viranomaisten toimenpiteiden aiheuttamat hinnankorotukset koskevat kaikkia hintoja (myös jo tehtyjä ilmoitusvarauksia ja annettuja tarjouksia).

 

6. Alennukset

Riviera This Week voi myöntää alennuksia hinnoitteluun eri perustein. Riviera This Week ja Ilmoittaja sopivat mahdollisesta alennuksesta aina erikseen kirjallisesti ennen kampanjan aloittamista.

Yhteiskunnallisen Ilmoittajan alennus

Riviera This Week myöntää sovittuja alennuksia yhteiskunnallisille mainoksille. Yhteiskunnallisen Ilmoittajan alennuksen lisäksi Riviera This Week voi myöntää myös mainos- ja mediatoimistokorvauksen (määritelty alla).

Yhteiskunnallinen mainos:
● Ei tavoittele taloudellista hyötyä
● Kannustaa, tiedottaa, varoittaa riskeistä tai ohjaa omatoimisuuteen
● Vaikuttaa kansalaisten elämänlaatuun ja hyvinvointiin
● Vaikuttaa asenteisiin, arvoihin ja toimintatapoihin

Yhteiskunnallisen Ilmoittajan alennus edellyttää, että mainos ei sisällä sponsoreiden logoja. Alennus ei koske yhteiskunnallisen tahon liiketoiminta-, rekrytointi-, kiinteistö- tai vastaavaa hallinnollista ilmoittelua.

Mainos- ja mediatoimistokorvaus

Riviera This Week myöntää ilmoitushinnoista ja palvelupaketeista mediatoimistokorvauksen. Riviera This Week edellyttää, että mediatoimistokorvauksen saava Mediatoimisto noudattaa näitä Yleisiä Myyntiehtoja, huolehtii tilaus- ja maksuaikataulujen noudattamisesta, esitysohjeista ja vastaa siitä, että sen välittämien ilmoitusten sisältö on lain, hyvän tavan, mainonnan itsesäätelyelinten ohjeiden ja muiden vaatimusten mukainen.

 

7. Peruutusehdot

Ilmoittaja

Ilmoittajalla ei normaalisti ole Riviera This Week palvelun kautta tilattujen ilmoituspakettien peruuttamisoikeutta sen jälkeen, kun Ilmoittajan tekemä tilaus on maksettu, sähköisesti vastaanotettu ja käsitelty ja ilmoitus on julkaistu Riviera This Week Kanavissa.

Riviera This Week

Riviera This Week pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta siirtää ilmoituksen julkaisuajankohtaa erityisten syiden niin vaatiessa. Riviera This Week ilmoittaa
tällaisista muutoksista Ilmoittajalle välittömästi sekä pyrkii antamaan muuttuneen ilmoituskauden tilalle uuden vastaavan ilmoitusajan.

 

8. Immateriaalioikeudet

Kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet Ilmoittajan Riviera This Weekille toimittamaan ilmoitusaineistoon säilyvät Ilmoittajalla tai Ilmoittajan lisenssinantajilla, eikä Ilmoittaja siirrä ilmoitusaineistoa koskevien immateriaalioikeuksien omistusoikeuksia Riviera This Weekille Sopimuksen perusteella. Ilmoittaja kuitenkin myöntää Riviera This Weekille ilman erillistä korvausta rajoittamattoman oikeuden käyttää, julkaista, muokata, muotoilla tai muutoin työstää ilmoitusaineistoa siltä osin kuin Riviera This Week katsoo tarpeelliseksi Kanavissa ilmoittelua varten. Riviera This Weekilla on ilmoituksen julkaisun jälkeen oikeus siirtää ilmoitusaineisto kovalevylle tai muulle tallennusalustalle ja käyttää ilmoitusta esittely-, koulutus- ja tutkimuskoosteissa sekä Riviera This Week internet- ja extranet-sivuilla. Selvyyden vuoksi todetaan, että Riviera This Weekilla on aina oikeus käyttää ilmoitusaineistoa osana niitä mediasisältöjä, joissa ilmoitus on julkaistu tai esitetty (ns. arkistokäyttö).

Selvyyden vuoksi todetaan, että kaikki immateriaalioikeudet Riviera This Weekin tuottamaan ilmoituksen tausta-aineistoon, mukaan lukien ilmoituksen esittämistä edesauttavaan tausta-aineistoon, kuten html-koodiin tai muuhun ohjelmistokoodiin, kuuluvat Riviera This Weekille. Riviera This Week tuottaa ilmoituksen tausta-aineistoa ilmoitusaineiston esittämiseksi Kanavissa. Riviera This Week ei myönnä Ilmoittajalle mitään muita oikeuksia Riviera This Week tuottamaan ilmoituksen tausta-aineistoon.

9. Ylivoimainen este

Riviera This Weekilla ei ole vahingonkorvausvelvollisuutta, eikä mitään muuta vastuuta silloin, kun Riviera This Week ei voi täyttää Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan johtuen Riviera This Week vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (kuten lakko, tekniset häiriöt tai alihankkijoiden viivästykset), joihin Riviera This Week ei ole voinut kohtuudella varautua Sopimuksen tekohetkellä ja joiden seurauksia Riviera This Week ei ole voinut kohtuudella välttää tai estää.

 

10. Tietosuoja ja verkkokampanjoiden kohdentaminen

Ilmoittaja vakuuttaa, että se noudattaa kulloinkin voimassaolevaa tietosuoja-asetusta (GDPR), sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä ilmoituksessa, ilmoituksen kohdesivuilla sekä mainonnan kohdentamistekniikoita hyödyntäessään. Ilmoittaja sitoutuu noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä Riviera This Weekin verkkomainonnan ja mainonnan lisäpalveluiden tietosuojaliitettä (näiden Yleisten Myyntiehtojen liitteenä).

Ilmoittaja ei saa kerätä tai käsitellä Kanavien käyttäjiä koskevia henkilötietoja ilman Riviera This Weekin erillistä etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Ilmoittaja ei saa kerätä Kanavien käyttäjiä koskevia tietoja ilman Riviera This Week etukäteen antamaa kirjallista hyväksyntää tai hankkia käyttäjien tietoja esimerkiksi mainonnan kohdentamiseksi tällaisille käyttäjille nyt tai tulevaisuudessa, tai käyttäjien luokittelemiseksi luokkiin/ryhmiin jotakin muuta kaupallista tarkoitusta varten käyttämällä evästeitä tai muita seurantamenetelmiä. Ilmoittaja voi suorittaa tiedonkeruuta ainoastaan ilmoituksen katselukertojen, sen kattavuuden ja konversion raportoimista ja seurantaa varten, edellyttäen, että nämä tiedot eivät sisällä henkilötietoja.

Ilmoittaja ei saa luovuttaa Kanavien käyttäjiä koskevia tietoja ilman Riviera This Weekin etukäteen antamaa kirjallista hyväksyntää millekään kolmannelle osapuolelle esimerkiksi, mutta ei näihin rajoittuen, siirtämällä niitä ulkopuolisiin mainospörsseihin, tiedonkeruualustoille tai muihin järjestelmiin.

Kanavien käyttäjien henkilötietoja sisältäviä tietoja ei saa käsitellä ilman kyseessä olevan käyttäjän nimenomaista suostumusta. Tämä tarkoittaa muun muassa, mutta ei näihin rajoittuen sitä, että Ilmoittaja ei saa käyttää evästeitä tai muita seurantamenetelmiä henkilötietojen yhteydessä. Ilmoittaja vastaa käsittelytoimiaan varten tarvittavan suostumuksen hankkimisesta. Ilmoittajan tulee pystyä osoittamaan, että rekisteröity on antanut suostumuksensa kyseessä oleville käsittelytoimille.

Kohdan 10 määräysten rikkominen muodostaa olennaisen sopimusrikkomuksen.

 

11. Kilpailijoiden ilmoitukset

Kanavissa voidaan näyttää samanaikaisesti Ilmoittajan ja Ilmoittajan kilpailijoiden ilmoituksia. Asiakassuhteen luottamuksellisuuden vuoksi Riviera This Week ei voi antaa
ennakkotietoa kilpailijoiden ilmoituksista. Mikäli päällekkäisiä ilmoituksia esiintyy, niistä ei hyvitetä mitään.

 

12. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus

Mikäli ilmoitusta ei julkaista Sopimuksen mukaisesti tai se julkaistaan muutoin virheellisesti ja kyseinen virhe johtuu todistettavasti Riviera This Weekista, Riviera This Weekilla on oikeus ensin yrittää korjata virhe. Mikäli Riviera This Week ei onnistu korjaamaan virhettä kohtuullisessa ajassa, Riviera This Week korvaa Ilmoittajalle ainoastaan todelliset ja kohtuulliset kulut, jotka ovat välitöntä seurausta ilmoitusaineiston virheellisyydestä. Riviera This Weekin vahingonkorvausvelvollisuus Ilmoittajale on enintään kyseisestä ilmoitupaketista maksettua hintaa vastaava summa. 

Ilmoittaja ei ole oikeutettu korvaukseen mistään muista kuluista tai mistään välillisistä vahingoista tai tappioista, kuten menetetystä liikevoitosta, hyödyttömiksi jääneistä kustannuksista tai muusta välillisestä vahingosta, ellei vahinko ole aiheutunut Riviera This Weekin törkeästä tuottamuksesta tai tahallisesta toiminnasta.

Ilmoittaja on oikeutettu korvaukseen ainoastaan, kun yllämainittua Riviera This Weekin virhettä koskeva reklamaatioilmoitus on toimitettu kymmenen (10) päivän kuluessa kyseessä olevan ilmoituksen julkaisupäivästä Riviera This Weekille. Ilmoittajan tulee esittää korvausvaatimus Riviera This Weekille viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona Ilmoittaja tuli tai sen olisi pitänyt tulla tietoiseksi olosuhteista, joihin korvausvaatimus perustuu.

Tämä kohta 12 määrittelee tyhjentävästi Ilmoittajan oikeuden vaatia vahingonkorvausta tai käyttää muita oikeussuojakeinoja tämän Sopimuksen perusteella.

Ilmoittaja sitoutuu korvaamaan Riviera This Weekille kaikki kulut, kustannukset, tappiot ja muut vahingot jotka aiheutuvat Ilmoittajan sopimusrikkomuksesta. Ilmoittaja ei vastaa välillisistä vahingoista, ellei Ilmoittaja ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella tai näiden Yleisten Myyntiehtojen kohtaa 10 loukkaamalla.

Edellisessä kappaleessa todetusta vastuunrajoituksesta poiketen Ilmoittajan tulee lisäksi aina korvata rajoituksetta kaikki Riviera This Weekille ja mille tahansa muulle Riviera This Weekin yhteistyökumppanille aiheutuneet välittömät ja välilliset vahingot tai tappiot (mukaan lukien neuvonantajakulut, palkkiot ja muut kustannukset), jotka aiheutuvat siitä, että ilmoitus ei ole kohdan 4 vaatimusten mukainen. Näin ollen Ilmoittaja vastaa esimerkiksi Riviera This Weekin tai sen yhteistyökumppaneita vastaan esitetyistä kolmansien osapuolten vaatimuksista, jotka koskevat kolmannen osapuolen tekijän-, tavaramerkki-, patentti-, ja/tai muiden immateriaali-tai muiden oikeuksien (kuten henkilön persoonaan liittyvät oikeudet) väitettyä loukkausta ja korvaa Riviera This Weekille ja sen yhteistyökumppaneille kaikki niistä aiheutuvat kulut ja vahingot.

 

13. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Ellei Sopimuksesta muuta johdu, Sopimus on voimassa toistaiseksi yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Sopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja irtisanomisaika alkaa, kun toisen osapuolen katsotaan tulleen tietoiseksi irtisanomisilmoituksesta. Mikäli Sopimus on tehty määräaikaiseksi esimerkiksi tietyn ilmoituskauden ajaksi, Sopimus päättyy sovitun määräaikaisen sopimuskauden päätyttyä.

 

14. Sopimuksen purkaminen 

Osapuoli saa purkaa Sopimuksen välittömin vaikutuksin, mikäli i) toinen osapuoli on syyllistynyt Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa olennaiseen rikkomiseen eikä korjaa rikkomustaan neljäntoista (14) päivän kuluessa korjausvaatimuksesta; ii) toinen osapuoli asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan; iii) se aloittaa yrityssaneerausmenettelyn; tai iv)muuten joutuu vakaviin taloudellisiin tai liiketoiminnallisiin vaikeuksiin, eikä tämän johdosta kykene suorittamaan Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä myöskään aseta riittävää vakuutta velvoitteidensa täyttämisestä.

Jos Ilmoittaja rikkoo Yleisten Myyntiehtojen kohdan 4 tai 10 ehtoja, Riviera This Weekilla on oikeus keskeyttää Ilmoittajan kampanja välittömin vaikutuksin sekä purkaa Ilmoittajan ja Riviera This Weekin välinen Sopimus ilman korvausvelvollisuutta.

Lisäksi Riviera This Weekilla on oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli: i) Ilmoittaja  harjoittaa toimintaa, jonka voidaan katsoa kilpailevan suoraan tai välillisesti Riviera This Week harjoittaman toiminnan kanssa; tai ii) Riviera This Week kieltäytyy julkaisemasta ilmoitusta toistuvissa tapauksissa näiden Yleisten Myyntiehtojen kohdassa 4 esitetystä syystä tai keskeyttää sen esittämisen. Riviera This Weekilla ei ole mitään velvoitteita tai vastuita Ilmoittajaa kohtaan Sopimuksen tällaisen purkamisen seurauksena.

Yleisten Myyntiehtojen ehdot, jotka merkityksensä ja asiayhteytensä mukaisesti on tarkoitettu pysymään voimassa Sopimuksen päättymisestä huolimatta, pysyvät voimassa Sopimuksen päättymisen tai purkamisen jälkeen.

 

15. Luottamuksellisuus

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa ja olemaan luovuttamatta millekään kolmannelle osapuolelle toisiltaan saamaansa aineistoa ja tietoja, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.
Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske sellaista tietoa tai aineistoa,

(i) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista;
(ii) jonka osapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta;
(iii) joka oli vastaanottavan osapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta osapuolelta; tai
(iv) jonka osapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta osapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa.

Tässä kohdassa tarkoitettu salassapitosäännös on voimassa myös tämän Sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen.

 

16. Alihankkijat

Ilmoittaja vastaa käyttämistään järjestelmistä sekä alihankkijoidensa toimista kuin omistaan. Ilmoittaja huolehtii siitä, että alihankkija on tietoinen Ilmoittajan ja Riviera This Week välisen Sopimuksen ehdoista (ml. nämä Yleiset Myyntiehdot) ja noudattaa niitä.

 

17. Sopimuksen siirtäminen

Ilmoittajalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta ilman Riviera This Week nimenomaista etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Riviera This Weekilla on oikeus siirtää Sopimus sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai liiketoimintasiirron yhteydessä Riviera This Week liiketoimintaa jatkavalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta kirjallisesti Ilmoittajalle.

18. Muutokset Yleisiin Myyntiehtoihin

Riviera This Weekilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Yleisiä Myyntiehtoja edellyttäen, että Riviera This Week ilmoittaa Ilmoittajalle olennaisista muutoksista viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Riviera This Week lähettää ilmoituksen muuttuvista ehdoista joko Ilmoittajalle sähköpostitse osoitteeseen, jonka Ilmoittaja on ilmoittanut Riviera This Weekilla ja/tai julkaisemalla uudet ehdot verkkosivuillaan.

Mikäli Ilmoittaja ei hyväksy uusia ehtoja, Ilmoittajalla on oikeus irtisanoa Sopimus kirjallisesti yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli tällaista irtisanomista ei tapahdu, Riviera This Week katsoo Ilmoittajan hyväksyneen uudet ehdot.

 

Pidämme huolta myös tietoturvastasi

Lue tästä Riviera This Week tietosuojatiedote